ตั๋วเข้าชม

ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไปเมืองโบราณ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 09.00 – 19.00 น.

วันจันทร์ – ศุกร์ จำหน่ายบัตรเที่ยวเมืองโบราณ 365 วัน 565 บาท เท่านั้น

เสาร์ -อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ เปิดจำหน่ายบัตรทุกประเภท

สำหรับบุคคลทั่วไป เที่ยวชม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๙.๐๐ น.
บัตรคุ้มสยาม (คนไทย)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๔๐๐ บาท
●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๒๐๐ บาท

ค่าเข้าชมสำหรับบุคคลทั่วไป (ชาวต่างประเทศ)
●  ผู้ใหญ่ ท่านละ ๗๐๐ บาท
●  เด็ก (๖-๑๔ ปี) ท่านละ ๓๕๐ บาท
(ราคานี้รวมรถราง จักรยาน และนั่งเรือ)

รอบรถรางที่ให้บริการ :
รอบที่ ๑     ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
รอบที่ ๒     ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
รอบที่ ๓     ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
รอบที่ ๔     ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
*กรุณาอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการซื้อบัตรทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม