=

พิพิธภัณฑ์ชาวนา (121)

Share

Copied
  • ข้อมูล
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเครื่องมือและอุปกรณ์ทำนาในท้องถิ่นต่างๆ รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้สมัยที่ยังไม่มีเครื่องจักรกล เพื่อให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตและการประกอบสัมมาอาชีพของคนในอดีต

สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์ชาวนา (121)

สถาปัตยกรรมใกล้เคียง